Koszyk

Efektywne wdrożenie pracowników na produkcji/ Program TWI

Sukces i przychody firmy produkcyjnej zależą od wielu czynników. Dzisiejsze wyzwania produkcji wynikają nie tylko z wysokiego poziomu oczekiwań klienta oraz dużej konkurencji, ale także z kwestii związanych z zasobami ludzkimi. Duża rotacja pracowników, tzw. „rynek kandydata” oraz brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry dodatkowo nastręcza trudności w realizowaniu zleceń. W jaki sposób wdrażać pracowników, aby przyspieszyć transfer wiedzy oraz zachować know how w firmie? Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje odnośnie metodologii TWI (Training Within Industry) oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii  procesie  szkolenia i wdrażania pracowników produkcyjnych.

Wdrażanie pracownika produkcji – wyzwania

Przedsiębiorcy i managerowie, mimo tendencji rynkowych sprzyjających bardziej pracownikom niż pracodawcom, mają do dyspozycji narzędzia ułatwiające dostosowanie się do tej sytuacji. Poza organizowaniem regularnych szkoleń podnoszących miękkie i twarde kompetencje zatrudnionej kadry,  szczególną uwagę należy poświęcić procesowi wdrożenia nowo przyjętych pracowników oraz gromadzenia wiedzy w ramach organizacji. Są to niezwykle istotne obszary i brak uwzględnienia tych kwestii przynosi firmom ogromne straty.

Znalezienie nowego pracownika, w budżecie i z odpowiednimi kompetencjami, często graniczy z cudem – dlatego zwykle na produkcji pojawiają się operatorzy z niewielkim doświadczeniem i bardzo podstawową wiedzą techniczną. Dodatkowo, znaczna część firm produkcyjnych posiłkuje się pracownikami z zewnętrznych agencji, którzy prezentują niski poziom przywiązania do firmy oraz motywację do pracy, która pozostawia wiele do życzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, koszt rekrutacji, zatrudniania i wdrożenia jest ogromny – trzeba w tym uwzględnić czas jaki poświęcają osoby doświadczone na mentoring a także straty, jakie może wygenerować pracownik w związku ze swoją niewiedzą i brakiem doświadczenia (czas pracowników, przestoje i opóźnienia w realizacji zamówień, złomowanie części partii, błędny montaż itp.)

Jakie korzyści daje szkolenie pracowników produkcji?

Odpowiednio przeprowadzone szkolenia  i troska o rozwój kompetencji pracowników pozwalają sprostać  tym wyzwaniom i zapewniają:

  •   szybkie i płynne wdrożenie nowych pracowników w zadania  i obowiązujące procedury,
  •   ograniczenie ilości błędów ludzkich (zarówno w zakresie wprowadzania danych do systemu, pracy montażowej czy nadzorowaniu procesów zautomatyzowanych),
  •   zmniejszenie rotacji pracowników,
  •   zwiększenie elastyczności w obsadzie stanowisk produkcyjnych,
  •   zapewnienie ciągłości realizacji zleceń, mimo ograniczonej ilości specjalistów na rynku.

Obecnie mamy do dyspozycji niezwykle funkcjonalne i proste w obsłudze  narzędzia oraz systemy, które ułatwiają wdrożenie, gromadzenie i przechowywanie wiedzy a także skrupulatne porównywanie rezultatów i ocenę efektywności wprowadzonych działań, tj. system OptiMES. W połączeniu z metodologią i programami ciągłego doskonalenia pozwala to zaplanowanie efektywnego zadbania o kapitał ludzki w firmie i obniżenie kosztów działalności a także zwiększenie wydajności pracy.

TWI – Training Within Industry

TWI  jest to  program rozwoju umiejętności osób zarządzających w firmie produkcyjnej – m.in. brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników –  który dotyczy aspektów tj. instruowanie pracowników,  budowanie dobrych relacji z pracownikami doskonalenie metod pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy. TWI można uznać za punkt wyjścia podczas wdrażania filozofii Lean Management; jego skuteczność wynika z działania w oparciu o cykl PDCA –  zaplanuj, wykonaj, sprawdź i zastosuj. Zgodnie z PDCA, każda zmiana powinna być poprzedzona  przygotowaniem przemyślanego planu, próbnym wdrożeniem i sprawdzeniem poprawności działania, na samym końcu zaś wdrożeniem do ogólnie przyjętych standardów.

Wdrożenie  TWI – korzyści

TWI  to metoda, która pozwala na szybkie wyszkolenie pracownika do działania na nowym stanowisku i jest istotnym elementem systemu ciągłego rozwijania umiejętności.

Program TWI został wdrożony z dużym sukcesem w przemyśle amerykańskim w trakcie II wojny światowej- 600 firm produkcyjnych, które wzięły udział w programie TWI, odnotowało znaczną poprawę kluczowych KPI:

  •       100% z nich skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej,
  •       86% zwiększyło wydajność o 25% lub więcej,
  •       88% zredukowało pracochłonność/produkt o 25% lub więcej,
  •       55% zredukowało braki o ponad 25%,
  •       100% zredukowało reklamacje o ponad 25%.

Od tego czasu jest on stale wdrażany  w firmach produkcyjnych, a sam proces podlega licznym usprawnieniom dzięki nowoczesnym technologiom, które przyspieszają, standaryzują i automatyzują procesy.

Jakie narzędzia do wdrożenia TWI?

System OptiMES to dedykowane narzędzie do zarządzania produkcją. Ułatwia ono kontrolę i realizację zadań w obszarach związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i wykonaniem produkcji, zarządzaniem magazynem i logistyką, zamówieniami od dostawców,  utrzymaniem ruchu maszyn czy rozliczaniem czasu pracy.

System OptiMES posiada intuicyjny panel meldunkowy, z poziomu którego każdy pracownik firmy, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, może zalogować się do systemu i zlecić/ pobrać przydzielone zadania, raportować poziom realizacji, pobierać różnego rodzaju instrukcje i materiały, sprawdzać dane historyczne, raporty, analizy i wiele innych.  Dzięki temu pracownicy dokładnie wiedzą, jakie zadania i w jakich terminach mają do wykonania, a liderzy mają wgląd w wydajność każdego z pracowników  – są w stanie określić które elementy pracy są najsłabszą/najmocniejsza stroną danego pracownika – wizualizacja rozkładu czynności na poszczególnych stanowiskach pomaga  zarówno pod kątem szkolenia jak i przy wdrażaniu optymalizacji.

Narzędzie, dzięki  wygodnemu raportowaniu i zbieraniu  danych w sposób automatyczny  pozwala na systematyczne i komfortowe gromadzenie wiedzy oraz stały dostęp do niezbędnych informacji. Tworzenie procesów i przepływów pracy określa i standaryzuje sposób, w jaki działają pracownicy w ramach codziennych czynności na stanowiskach. Rozwiązania takie jak karty pracy, automatyczne  dokumenty pozwalają na standaryzację procesów i wdrożenie najbardziej optymalnych sekwencji działań. System pozwala na przeprowadzanie różnego rodzaju symulacji typu What if, dzięki czemu wdrażane są najlepsze  rozwiązania, które następnie można przeanalizować od strony wybranych KPI i dalej optymalizować procedury.

Z wykorzystaniem OptiMES firma gromadzi niezbędną wiedzę, ograniczając ryzyko odpływu wiedzy wraz z rotacją specjalistów, a nowo zatrudniony pracownik szybciej osiąga gotowość do efektywnej pracy.  Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu do zarządzania produkcją skontaktuj się z doradcą OptiMES.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.